Proč soutěž? A co to znamená?

Architektonická soutěž je způsob, jak najít vhodný návrh pro investiční záměr. Jako jiné soutěže, i tato má svá pravidla a ti nejlepší soutěžící jsou za svůj výkon oceněni. Soutěž o návrh porovnává různé pohledy na jeden konkrétní problém a tudíž prezentuje více způsobů řešení. Je specifickou službou, která rozkrývá pestrost možností. A v tom je právě její velká výhoda. Za o něco více peněz máte opravdu hodně muziky.

Důležitá fakta související se soutěží:

Soutěže se účastní profesionálové. Architekti, krajinářští architekti, nebo urbanisté, po nichž se požaduje tzv. autorizace (pozn.: osvědčení dokládající délku praxe, které se získává složením autorizační zkoušky). Účastníci jdou do soutěže na základě prostudování předem stanovených podmínek tj. rozsahu práce a s vědomím, kdo bude sedět v porotě. Návrhy tvoří soutěžící “zadarmo”, na vlastní náklady. To znamená, že týmy, které se neumístí či nejsou nijak oceněni, neobdrží za svou práci žádné peníze (není-li stanoveno jinak). V čem je tedy motivace se účastnit? Kromě kritérií a obsahu soutěže jako takové je to také zhodnocení práce porotou a následné publikování v médiích, na webových stránkách ČKA, vyhlašovatele a administrátora, sociálních sítích, event. v prezentace na výstavě či v katalogu, které mohou po soutěži následovat.

Porota soutěže se stanovuje ze členů závislých (zástupci města) a nezávislých (profesionálové z oboru). Vzniká tedy od začátku spolupráce, kde na jedné straně rozhodují především možnosti rozpočtu a na straně druhé komplexnost řešení a jeho architektonická kvalita. Cílem je najít kompromis. Obzvlášť pro zástupce města mohou být odborné názory na soutěžní návrhy cenným vhledem do tvorby městského veřejného prostoru. Město, které vypíše soutěž, je považováno za progresivně smýšlející. V kombinaci s následnou realizací pak může přinést nejen mediální pozornost městu a jeho vedení, ale také typicky zaměřený turismus (takhle to mají třeba v Litomyšli).

Architektonická soutěž na revitalizaci Havlíčkova náměstí

Byla vyhlášena jako anonymní veřejná jednofázová a projektová. To znamená, že přihlásit se může kdokoliv v souladu s podmínkami soutěže (anonymita je provedena očíslováním projektů), autor návrhu dokončí po dalším jednání i projektovou dokumentaci a pomocnou ruku přikládá průběžně až do dokončení realizace. V ideálním případě.
Všechny materiály k soutěži jsou zveřejněny na stránkách soutěže, které pro soutěžící vytvořil přizvaný administrátor soutěže – ateliér City upgrade.

Vyhlášení soutěže proběhlo 2. března 2020.
Lhůta pro odevzdání návrhů je do 1. června 2020.
Hlavní část odevzdávky jsou 3 panely formátu B1, na kterých bude graficky zpracovaná představa budoucí podoby náměstí.
To bude ale paráda!
Soutěžní porota zasedne v průběhu června. Otevře odevzdané a očíslované návrhy, zhodnotí je a udělí první tři místa. A

Kdo v porotě zasedá?

Řádní členové poroty nezávislí = odborníci, bez vazby na zadavatele

Řádní členové poroty závislí = zástupci zadavatele

Náhradníci poroty = musí být přítomni, přispívají k debatě

Podměstí neobjevené

“Boural se starý Most, bylo období těžkých mlh, inverzí, zvyšovala se těžba uhlí v pánvi, mizely obce, kostelíčky, boží muka. Rozhodli jsme se: zahradní úpravy provedeme tvarově plastické, sochařské, obložené lomovým kamenem, brutalistní změny návrhu terénu. Návrhům jsme věnovali maximální pozornost, schvalování v krajské umělecké komisi, hodnocení autorských děl. Byly to naše protesty doby.”, popisuje dobový kontext autor návrhu, Ing. arch. Vratislav Štelzig.
“Sluneční náměstí bylo místem, kde se obyvatele sídliště Podměstí mohli potkat se sluncem. Myšlenka byla rozvedena do hry slunce s vodou skrze velkou vodní plochu s vodotrysky, která lákala pohledy jak sedících a okolo chodících lidí, tak děti ke hře ve vodě. Hra se sluncem se také projevila v práci s převýšeným terénem, vedením klikatých cestiček a celkové vytvoření specifických někde až intimních zákoutí. Stromy, keře a další rostliny byly součástí promyšleného parku – zahrady.”

Jaké jsou požadavky na nové náměstí?

Revitalizace náměstí by měla proběhnout s respektem k původnímu návrhu. Soutěžní studie by měla “chytře doplňovat historické náměstí”, počítá se se zachováním jeho parkové úpravy. Na soutěžících je výběr sériového mobiliáře a způsob obnovení vodního prvku, ovšem v rozsahu a formě odpovídající roku 2020.
Návrh je součástí širšího území, vstupuje do něj tedy mnoho soudobých požadavků, jako je třeba řešení dopravy v klidu, nebo pěší napojení škol, školek a hřišť.
Navzdory vlastnickým vztahům je doporučeno zapojit do návrhu také nové funkce OD Zlatý chmel, které by vedly k jeho oživení a propojení s veřejným prostorem. Obdobně uvažuje město o KD Moskva, kde přiznává, že Žatec nemá svůj kulturní stánek a o odkupu kulturního domu uvažuje. Proto mohou soutěžící dle uvážení s návrhem “vstoupit” i do interiéru Moskvy. Vyhlašovatel zdůrazňuje, že centrum má lokální charakter a tomu by měla odpovídat i ekonomická náročnost celého řešení.

Je to transparentní? Tady je pár čísel…

V létě 2018, jsme na schůzce s městem a ateliérem CCEA MOBA diskutovali o částce 800 000,- Kč za organizaci soutěže. Oficiálně vypsaná soutěž je však dražší (jen ceny za první tři místa jsou stanoveny na 600 000,-, místo původních 350 000,-). Důvodem může být kromě větší rozpracovanosti zadání také změna Soutěžního řádu, která počítá kromě předpokládaných realizačních nákladů také s náročností samotného zadání (je rozdíl navrhovat školku, letiště, nebo náměstí). S každým přibývajícím rokem navíc náklady stoupají. Pro účely soutěže jsou náklady na obnovu náměstí stanoveny na 42 200 000 Kč. Z toho na další zakázku (tedy prováděcí dokumentaci a autorský dozor) je počítáno s 4 200 000 Kč. Na samotnou realizaci tedy zbývá 38 000 000 Kč. To činí při ploše řešeného území, která je 14 670 m2 zhruba 2 600 Kč / m2 (potažmo m3). Pro srovnání: Oprava Nerudova náměstí vychází při řešené ploše 2 400 m2 a smluvní ceně 8 700 000 Kč na 3 600 Kč / m2.
Čísla se budou během navrhování určitě měnit. Území je rozsáhlé a v případě realizace bude pravděpodobně přistoupeno k etapizaci celé obnovy.

Na cestě za obnovou, aneb co bude po soutěži?

Po vyhlášení vítězů město bude jednat s vítězem o procesu dalšího projektování. Prováděcí dokumentace sice zabere několik dalších měsíců, ale výhoda soutěže je v připravenosti podkladů: Už nyní mají soutěžící geodetické zaměření a vedení inženýrských sítí, které poptal a shromáždil Odbor rozvoje města. Projektové práce mohou začít prakticky ihned po podepsání smlouvy.
Mělo by být zorganizováno také setkání s veřejností, představení návrhů samotnými autory. Zpětná vazba pomůže autorům s dopracováním studie a zároveň budou lidé obeznámeni s dalším procesem.
A dál? To už je vše na filozofii vedení města a jeho finančních možnostech. Nejprve se musí akce dostat do investičního plánu města na další rok. Návrhy těchto plánů dodává zastupitelstvu Odbor rozvoje města a hlasuje se o nich na konci každého roku. V plánu je na záměr vyčleněna částka, případně je akce rozdělena na etapy. Pokud bude trh stabilní a stavební firma vysoutěží zakázku za předpokládaný soutěžní propočet, nebo jinou odsouhlasenou cenu, práce mohou začít. Kdy to bude? Náš optimistický odhad říká v roce 2021 / 2022.
A to je k soutěži prozatím vše.

Zdroje:

https://zatec.cityupgrade.cz/download/soutezni-podminky.pdf
https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/soutezit_se_vyplati.pdf
https://www.cka.cz/cs/media/prilohy/soutezni-rad.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *